Referat fra generalforsamling

Lørdag den 26. april 2008

 

  1.Velkomst ved Villy Bredvig.

      

 2.Valg af dirigent og referent.

   Niels Knudsen valgtes til dirigent.

     Sussi Würtz Jensen valgtes til referent.

    

 3.Bestyrelsens beretning om det forløbne år

     Villy fortalte:

     Orientering om kontingent.

     Orientering om vedtægtsændringer

     Orientering om vedligeholdelse af området, herunder at Per stadig står

     for vejvedligeholdelse.

     Der har været tyverier, opfordring til at vi holder øje med hinandens

     huse.

     Fortæller at bestyrelsen vil gøre mere i det kommende år for at højne

     informationen.   

 

 4.Regnskab, budget og fastsættelse af budget

     Ole gennemgik regnskab for 2007, godkendt.

     Ole gennemgik budget for 2008, vedtaget.

     Kontingent uændret.

 

 5.Indkomne forslag.

     Ingen.

  

 6.Forslag til vedtægtsændringer

   Forslaget enstemmigt vedtaget. ( 23 afgivne stemmer og 2 fuldmagter)

 

 7.Valg af medlemmer til bestyrelsen

   Opstillede:

     Ole Pedersen       13 stemmer

     Kristen Lyager      7 stemmer

     Jos Blankvoort     2 stemmer

     Dorte Elkjær      10 stemmer

     Ole genvalgtes og Dorte blev nyvalgt.

 

 8.Valg af suppleant til bestyrelsen

   Kristen Lyager

 

 9.Valg af revisor

   Leif Kristensen genvalgt

 

10.Vedligeholdelse af området

      Beslutningen blev at bestyrelsen skulle orientere sig om priser og der

      var enighed om, at bestyrelsen herefter traf et valg.

      Vedr. forsikring hvis uheld var ude under vedligehold, dette skulle

      undersøges.

 

11.Aktiviteter/arrangementer

   Orientering om at vi for fremtiden vil have fælles arbejdsdag

     den 2. weekend i september.

      I år bliver det den 13. september, invitation senere.

      Karsten og Dorte har tilbudt at vi kan være i deres garage igen.

      Forslag til arbejdsdag: Oprydning i området og på fællesarealet.

     Vi er alle velkomne til campingpladsens Sct.Hansfest.

 

12.Evt. Intet.