Bestyrelsesmøde den 20/03-2009

 Tilstede: Villy, Niels, Dorte, Ole og Sussi.

 

    

1.   Velkomst.

  

2.   Orientering/siden sidst.

Overtagelse af fællesarealer pr. 1. januar 2009

Stativer til hundeposer er anskaffet, Niels vil sørge for at de snarest opsættes ved de to udgange fra campingpladsen.

 

3.   Regnskab 2008.

Ole gennemgik regnskabet og fortalte at alle grundejere havde betalt kontingent. Én enkelt havde endda betalt to gange.

Regnskabet svarer fint til budgettet.

Regnskabet enstemmigt vedtaget.

 

4.   Oplæg til budget 2009.

Budget for 2009 indstilles til generalforsamlingen lørdag den 25. april 2009,

Forslag om uændret kontingent (500 kr.) indstilles ligeledes til generalforsamling.

 

5.   Overtagelse af fællesarealerne.

Som nævnt i pkt.2 har vi overtaget fællesarealerne. Der har ikke været nogen egentlig overdragelse, så Villy vil kontakte Per Hannerup herom.

Snak og diskussion omkring skel og vedligehold af fællesarealerne.                                       

 

6.   Vedligeholdelse af området.

Indtil videre står Villy for vedligehold af vejene. Tager kontakt til andre for hjælp hermed.

Græsslåning af rabatter foretages igen i år af Mariendalgård Haveteam.

- - - 0 - - -  Arbejdsdag den 12. september 09, nærmere herom senere.  - - - 0 - - -

 

7.   Generalforsamling.

Indkaldelse sendes senest den 7. april 

 

Niels laver stemmesedler og sørger for at der laves en link på hjemmesiden for tilmelding.

 

Dagsorden:

Velkomst.

Valg af dirigent. (Forslag Niels)

Valg af stemmetæller.

Formandsberetning.

Regnskab, budget og fastsættelse af kontingent.

Indkomne forslag.

 

      Valg af  medlemmer til bestyrelsen:

      ( Niels Knudsen, Sussi Würtz Jensen og Villy Bredvig, modtager genvalg)

 

      Valg af revisor:

      ( Leif Christensen modtager genvalg )

 

      Aktiviteter/arrangementer.

 

8.   Næste bestyrelsesmøde.

Stiftende bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamling.

Næste bestyrelsesmøde fredag den 21. august kl. 19.00 hos Sussi.

 

9.   Evt.

Intet.