Referat fra generalforsamling

Lørdag den 25. april 2009

 

 

 

1Velkomst ved Villy Bredvig.

      

2. Valg af dirigent og referent.

   Dorte Elkjær valgtes til dirigent.

     Sussi Würtz Jensen valgtes til referent.

 

3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

     Villy fortalte:

     Orientering om kontingent.

     Orientering om overtagelse af vejene, Per skal ordne vejene en   

     sidste gang.

     Orientering om at der i lighed med sidste år vil blive slået græsrabatter

     rundt ved alle grundene.             

     Orientering omkring vores hjemmeside, som vi siden sidst har fået op

      at køre. Vi håber, ad den vej at højne informationen, som vi lovede

      sidste år.                    

     At sidste arbejdsdag i september 2008 var en god dag med mange

     deltagere og mindede om at arbejdsdagen i år ville være den 12.

     September, nærmere herom senere.

     Orientering om at der er opstillet 2 stk. ”Høm-Høm” stativer ved

     udgangene til campingpladsen.

 

4. Regnskab, budget og fastsættelse af budget

     Ole gennemgik regnskab for 2008, godkendt.

     Ole gennemgik budget for 2009, vedtaget.

      Kontingent uændret.

   

5. Indkomne forslag.

     Ingen.

   

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

    Niels Knudsen, Villy Bredvig og Sussi Würtz Jensen blev genvalgt.

 

7. Valg af revisor

   Leif Kristensen genvalgt

 

8. Valg af suppleant

     Der var ingen på valg.

      

9. Aktiviteter/arrangementer

   Orientering om at fælles arbejdsdag i år bliver det den 12. september       

      Invitation hertil kommer senere.

      Karsten og Dorte har tilbudt, at vi igen i år kan være i deres garage      

      og det tager vi jo gladelig imod.

       

10.Evt.

   Intet til referat.