Referat fra generalforsamling

Lørdag den 24. april 2010

 

   

 

 1. Velkomst ved Villy Bredvig.

      

 2. Valg af dirigent og referent.

    Niels Knudsen valgtes til dirigent.

     Sussi Würtz Jensen valgtes til referent.

     Hans Ahle og Niels Voldby valgtes til stemmetæller.

    

 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

     Villy fortalte:

     Orientering om vejvedligeholdelse, vi har nu selv overtaget vejene og i

     lighed med tidligere er vejrabatterne blevet slået 3 gange hen over

     sommeren. På arbejdsdagen i september 09, blev der lavet afløb på

     begge sider af vejen ved indkørslen til Rørbæksøvej, det har virket efter

     hensigten. Kort før generalforsamlingen er vejene repareret med grus.

     Per Hannerup har på eget initiativ ryddet sne på vejene her i vinter, det

     blev der udtrykt glæde for. 

     Ved sidste generalforsamling blev der efterlyst ideer til vores fælles-

     areal, da der ikke er indkomne forslag, har bestyrelsen besluttet, at det

     forbliver uændret.

     Orientering om sidste års arbejdsdag og påmindelse om, at i år bliver

     arbejdsdagen lørdag den 11. september kl. 10, invitation kommer

     senere.

     Orientering om at vi har lavet to konti en formuekonto og en drift-

     konto. Og så har vi fået lavet det sådan, at der ikke kan hæves penge

     uden der er to underskrifter.          

   

  4. Regnskab, budget og fastsættelse af budget

     Ole gennemgik regnskab for 2009, godkendt.

     Ole gennemgik budget for 2010, vedtaget.

     Kontingent uændret.

 

  5. Indkomne forslag.

     Ingen.

 

 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

    Dorte Elkjær blev genvalgt.

     Ole Pedersen blev genvalgt.

  

  7. Valg af suppleant til bestyrelsen

     Karsten Boldt og Tage Johannesen.

 

  9. Valg af revisor

     Leif Kristensen genvalgt og Anna Lage valgt som suppleant.

  

10. Aktiviteter/arrangementer

    Som før omtalt er arbejdsdagen den 11. september kl. 10 og Dorte og Karsten

     stiller også i år deres garage til rådighed.

 

11. Evt.

       Bente Kambjerre spurgte til, om der kunne findes en anden løsning

     vedr. de grønne skraldespande, syntes ikke de pyntede i landskabet, det

     var alle enige om.

     Bestyrelsen undersøger andre muligheder.

 

        Forespørgsel om det var muligt, at få lagt praktiske oplysninger ind

     på hjemmesiden, så som tlf.nr. på læge, vagtlæge, falck m.m.

 

       Diskussion om fald for enden af anden stikvej

      på Rørbæksøvej, Villy mente, det havde været et helt specielt år og vi besluttede

     at se tiden an.