Referat fra bestyrelsesmøde den 20.08.2010

 

 

Tilstede: Villy, Ole, Dorte, Niels og Sussi.

 

 

1.     Velkomst.

      Villy bød som sædvanligt velkommen og mødet gik i gang.

 

2.     Orientering/siden sidst.

Villy orienterede om hvad der var sket siden sidst. Der er ikke sket så meget siden sidst, vi har fået slået græs og Niels Voldby og Villy har lavet vejene med grus. Især ind-udkørslen til Hedegårdsvej er ofte fuld af huller. Vi besluttede at Villy kontakter kommunen, for at høre om det er muligt at vi kan få lagt asfalt en stykke ind ad vejen.

 

3.     Regnskab ved Ole.

Ole orienterede om regnskabet. Vi har fået kontingent ind og alle har betalt.

Diskussion om at overflytte penge til den konto hvor vi får en lidt højere rente, Ole mente vi skulle vente, da der skal overflyttes 25.000 kr. af gangen og at vi så ville lænse, den konto vi bruger af i det daglige. Vi besluttede at vente til næste år.

 

4.     Arbejdsdag, planlægning m.m.

    Indbydelse udsendes snarest.

Vi kan i år igen være i Carsten og Dortes garage.

Karin, Bente og Dorte Bredvig står for maden.

Sussi sørger for morgenmad, alle har en kande kaffe med.

Dorthe bestiller drikkevarer og reseverer Rørbæk Sø

Arbejdsopgaver til dagen:

Vejvedligehold (Niels Voldby)

Studsning af hegn og ved stier.

Rabatter ved Rørbækvej slåes med græstrimmer.

Græs omkring ”stenen” slåes.

”mellemgangen” mellem Rørbækvej og Rørbæksøvej slåes.

Affaldshold

Madhold

 

5.     Udvidelse af sommerhusområdet mht. Grundejerforeningen.

Vi er blevet spurgt i Grunejerforeningen, hvad vi tænker om det nye område som udlægges til sommerhusområde skal være en del af vores Grundejerforening eller de skal lave deres egen. Vi var alle enige om, at vi skal have en fælles Grundejerforening.

 

6.     Renovation? Fælles container? (vedhæftet tilbud fra Marius Pedersen)

Der er indhentet tilbud fra Marius Pedersen, vi kigger på den, måske en lidt dyr løsning. Vi snakker også placering af den, hvor skal den være? Villy har talt med kommunen, her bliver han oplyst om, at der kommer nye regler om renovation pr. 1. januar 2011, så vi beslutter at afvente og se hvad der kommer af ændringer.

Bestyrelsen var enige om, at vi holder fast i nuværende og opfordrer alle til at lave noget omkring skraldespanden, så det ser pænere ud og at den ikke vælter og skraldet falder ud.

 

7.     Dato for næste generalforsamling?

Næste generalforsamling blev fastsat til den 30. april 2011 kl. 10. Dorte undersøger om det kan være på Restaurant Rørbæksø. Melder tilbage til Niels, så han ved noget ift. hjemmesiden. . Dorthe har undersøgt og der er reserveret

 

8.     Dato for næste bestyrelsesmøde?

Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til:

Fredag den 25. marts kl. 19.00 hos Niels.

     

 

   9. Evt.

        Ingen emne.

 

Lillebælt mod Kulsøen