Referat fra bestyrelsesmøde den 18.03.2011 

 

Tilstede: Villy, Ole, Dorte, Niels og Sussi.

 

 

 

1.     Velkomst.

 

2.     Orientering/siden sidst.

        Vintervejret havde ikke drillet så meget i år.

        Villy havde været forbi en enkelt gang og ryddet vejene.

Der har været indbrud igen i et af husene, træls.

Sidst bestemte vi at Villy skulle kontakte Ikast-Brande kommune og forespørge om vi kunne få lavet en indkørsel af asfalt. Villy har ikke fået det gjort, men vil straks herefter tage kontakt til kommunens tekniske forvaltning.

Aftalte at lave en side med div. Oplysninger som vi kan sende til nye grundejere. Sussi laver et forslag.

 

3.     Regnskab 2010.

Ole gennemgik regnskabet.  Regnskabet enstemmigt vedtaget.

 

4.     Oplæg til budget 2011.

Budget for 2011 indstilles til generalforsamlingen lørdag den 30. april 2011,

Forslag om ændret kontingent til 550 kr. indstilles ligeledes til generalforsamling.

 

5.     Vandværket.

Der er kommet nye regler omkring private vandværker, hvilket har gjort at Per Hannerup har snakket med Villy om, at vi måske allerede nu kan overtage vandværket.

Villy prøver at undersøge på kommunen, hvordan det evt. kan lade sig gøre, vi synes, vi skal have nogle konkrete ting på bordet inden vi tager stilling hertil.

 

 

6.     Opdatering af hjemmesiden.

Niels ville høre, om der var nogen som havde ideer til vores hjemmeside. Evt. nogle fornyelser eller andre ideer.

Vi besluttede, at vi efter generalforsamlingen ville lægge regnskabet for 2010 ind på hjemmesiden.

 

7.     Telefonliste.

Niels foreslog, at bestyrelsen havde en telefonliste for grundejerne, så vi havde en mulighed for at kontakte folk if. uforudsete hændelser eksempelvis indbrud. Dette er selvfølgelig frivilligt.

 

8.     Vandrestier.

Sussi foreslog, at vi snakkede med Per om stien som går på hans grund langs Enesø, at den kunne bibeholdes. Vi snakkede videre om der kunne laves en sti rundt om Enesø. Hvordan griber man det an?

 

   9. Generalforsamling.

Indkaldelse sendes senest den 13. april.

 

        Niels laver stemmesedler og sørger for at der laves et link på hjemmesiden for tilmelding.

 

Dagsorden:

Velkomst.

Valg af dirigent. (Forslag Niels)

Valg af stemmetæller.

Formandsberetning.

Regnskab, budget og fastsættelse af kontingent.

Indkomne forslag:

        Valg af medlemmer til bestyrelsen:

        Villy Bredvig, Niels Knudsen og Sussi Würtz Jensen (alle modtager genvalg).     

        Valg af revisor: Leif Christensen (modtager genvalg )

        Aktiviteter/arrangementer?

 

10.Fastsættelse af arbejdsdag.

Arbejdsdagen i år bliver den 10.september kl.10.

 

11.Næste møde?

Konstituering umiddelbart efter generalforsamling.

Næste bestyrelsesmøde den 19. august kl.19 hos Dorte.

 

12.Evt.

Ingen punkter.

 

 

Lillebælt mod Kulsøen