Referat fra generalforsamling

Lørdag den 30. april 2011

 

 

  1. Velkomst ved Villy Bredvig.

      

  2. Valg af dirigent og referent.

     Niels Knudsen valgtes til dirigent.

     Sussi Würtz Jensen valgtes til referent.

     Tage Johannesen og Niels Voldby valgtes til stemmetællere.

    

  3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år, Villy fortalte:

a.  Vi har fået tilsagn fra Ikast-Brande kommune, at de i nærmeste fremtid lægger asfalt ved indkørslen til Rørbæksøvej. Vi har modtaget ejendomsvurdering på veje og fællesarealer og vurderingsprisen er 0 kr.

b.  Der har været en del sne i år, Villy har ryddet sne en enkelt gang.

c.   Orientering om at vi i bestyrelsen har lavet et ”Velkomstbrev” til nye grundejere.

d.  Rabatterne bliver vi med at få slået, ca. 3 gange pr. år.

e.   Vi synes, at sommerhusområdet fremstår pænt. Villy kom dog med et lille vink til ”nybyggerne” om at få ryddet op efter endt byggeri.

f.   I bestyrelsen er vi blevet spurgt fra Ikast-Brande kommune, om vi var interesseret i, at det nye sommerhusområde kom ind under Grundejerforeningen Rørbæk Sø og tilbagemeldingen var, at vi syntes, det var en god ide og hel naturligt.

g.  Der blev snakket en del om adgangen til stien langs Nedersø. Som det er nu, må vi gerne bruge stien, men hvad sker der, når Per Hannerup lukker campingpladsen, da det er hans grund stien ligger på. Vi vil i bestyrelsen undersøge dette nærmere.

h.  Vandværket skal overgå til Grundejerforeningen, der arbejdes på sagen i øjeblikket. Vandværket er blevet indmeldt i Dansk Vandværksforening, så vi kan få bistand i forbindelse med overtagelsen, så det kommer til at foregå efter gældende regler. Vandværket skal være en selvstændig enhed, med egen bestyrelse og generalforsamling.

i.    Der har været en del indbrud i området og derfor foreslår bestyrelsen, at de får telefonnr. på grundejerne, så der kan tages kontakt den vej, hvis der sker noget. Telefonnr. er kun tilgængelige for bestyrelsens medlemmer.

 

  4. Regnskab, budget og fastsættelse af budget

     Ole gennemgik regnskab for 2010, godkendt.

     Ole gennemgik budget for 2011, vedtaget.

     Kontingent ændret til 550 kr. pr. år.

 

  5. Indkomne forslag.

     Ingen.

 

 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

     Villy Bredvig blev genvalgt.

     Niels Knudsen blev genvalgt.

     Sussi Würtz Jensen blev genvalgt.

  

  7.Valg af suppleant til bestyrelsen

     Karsten Boldt og Tage Johannesen var ikke på valg i år.

 

  9.Valg af revisor

     Leif Kristensen genvalgt og Anna Lage genvalgt som suppleant.

  

10. Aktiviteter/arrangementer:

     HUSK at sætte X i kalenderen den 10. september, da har vi den årlige   

     arbejdsdag.

     I år skal vi mødes hos Svend Åge og Gunhild på Rørbæksøvej 24.

     Der kommer invitation senere.

      

 

11. Evt.

     a. Der var forslag om opsætning af bom ved indkørslerne i håb om at,

        det kunne forhindre indbrud.

     b. Der var forslag om, at der blev lavet en slags ”strand” ved Nedersø.

     c. Der kom et forslag om en hundeskov i området.