Referat fra bestyrelsesmøde den 02.03.2012

 

       Tilstede: Niels, Villy, Ole, Dorte og Sussi.

  

1.     Velkomst.

 

2.     Orientering/siden sidst.

Villy orienterede om, at der var to af sommerhusene, hvor beboerne havde fået dispensation af Ikast-Brande kommune til at må bo der i perioden fra 1. oktober 11 til 1. april 12.

Villy havde endnu ikke haft kontakt med Bo vedr. ”hundeskov”.

Vendepladsen ved hus nr. 42 og hus nr. 44 er blevet forhøjet, så der ikke står vand, når det regner eller tør.

Da der endnu ikke er lavet asfaltarbejde ved vores to indkørsler, kontakter Villy endnu engang kommunen og minder dem om, at de har lovet at lave dette.

 

3.     Regnskab 2011.

Ole gennemgik regnskabet.  Regnskabet enstemmigt vedtaget.

 

4.     Oplæg til budget 2012.

Budget for 2012 indstilles til generalforsamlingen lørdag den 14. april 2012,

 

5.     Opdatering af hjemmesiden.

Niels ville høre, om der var nogen som havde ideer til vores hjemmeside. Evt. nogle fornyelser eller andre ideer. Sussi havde en ide om at lave link til sider med turforslag i området. Dorte foreslog at man kunne lave aktivitetskalender for hvad der skete i området.

 

   6. Generalforsamling.

Indkaldelse sendes senest den 29. marts og sidste tilmelding den 9. april.

 

        Niels laver stemmesedler og sørger for at der laves et link på hjemmesiden for              

tilmelding. 

 

Dagsorden:

Velkomst.

Valg af dirigent. (Forslag Niels)

Valg af referent. (Forslag Sussi)

Valg af stemmetæller.

Formandsberetning.

Regnskab, budget.

Indkomne forslag.

        Valg af medlemmer til bestyrelsen ( Ole Pedersen og Dorte Elkjær) modtager

        genvalg.     

        Valg af revisor ( Leif Christensen modtager ikke genvalg )

        Valg af suppleanter. ( Tage Johannesen og Karsten Boldt.)

        Aktiviteter/arrangementer.

 

10.Fastsættelse af arbejdsdag.

Arbejdsdagen i år bliver den 8.september kl.10. Vi spørger Gunhild og Svend Åge om vi må være i deres garage igen.

 

11.Næste møde?

Konstituering umiddelbart efter generalforsamling.

Næste bestyrelsesmøde den ?? august kl.17 hos Niels.

 

12.Evt.

Ingen punkter.