Referat fra generalforsamling

Lørdag den 14. april 2012

 

 

1. Velkomst ved Villy Bredvig.

      

2. Valg af dirigent og referent.

   Niels Knudsen valgtes til dirigent.

   Sussi Würtz Jensen valgtes til referent.

   Karsten Simonsen og Hans Rudbæk valgtes til stemmetællere.

    

3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

   Villy fortalte:

a. Vejret har været koldt hen over vinteren, men der har heldigvis ikke ret problemer med

   sne i år.

b. Sidste år orienterede vi om, at vi skulle overtage vandværket, dette er siden ændret.

   Per Hannerup beholder vandværket indtil det er fuldt udbygget.

   Vi har i Grunejerforeningen lavet en erklæring, hvori der står at vi overtager vandværket

   når det er fuldt udbygget og at vi skal foranledige at der afholdes en stiftende

   generalforsamling.

c. Fra to af sommerhuse blev der søgt om lov til at bo i vinterperioden (oktober til april)

   Grundejerforeningen anbefalede overfor Ikast-Brande kommune at der blev givet

   dispensation.

   De to ansøgere fik dispensation for perioden, men skal søge igen for næste periode.  

d. Villy gav udtryk for glæde over, at opfordringen på sidste års generalforsamling om at

   ”nybyggerne” efter endt byggeri fik ryddet op, var taget alvorligt.Vi synes nu, at

   sommerhusområdet fremstår pænt.

e. Der har været flere henvendelser fra andre beboer i området, som synes at campingvogne

   ikke er klædelig at have stående.Vi har læst vedtægterne igennem og deraf fremgår det,

   at der ikke må henstå campingvogne på ubebyggede grunde og derfor kan vi ikke kræve

   dem flyttet. Vi har dog besluttet at sende et brev til de pågældende med opfordring ti at

   fjerne campingvognene.

f. Villy orienterede om at der siden sidste år er kommet moms på grundene.

g. Villy orienterede om at campingpladsen har opsagt sine fastliggere pr. 1. maj 2013 og

   derefter vil arbejdet med at nedlægge campingpladsen og få den byggemodnet påbegynde.    Hvornår de første grunde sælges ved vi ikke.

h. Sidste år snakkede vi en del om indbrud i området. I år kan vi fortælle, at der ikke har

   været indbrud i løbet af året.

i. Sidste års arbejdsdag blev en god og hyggelig dag. Vi fik ordnet hegn, veje, og klippet på

   friarealerne. Og ikke mindst fik vi snakket, grint og hygget med dejlig mad.

   Der var flere nye med, en dejlig måde at lære hinanden at kende på.

j. Villy orienterede om nybebyggelser i årets løb.

 

4. Regnskab, budget og fastsættelse af budget

   Ole gennemgik regnskab for 2011, godkendt.

   Ole gennemgik budget for 2012, vedtaget.

   Kontingent uændret.

   Der blev stillet spørgsmål til hvad Grundejerforeningen tænkte omkring     

   opsparingen. Hvad skulle opsparingen bruges til? Villy fortalte, at det var til når           

   vi overtog vandværket og  til vejvedligeholdelse.

 

5. Indkomne forslag.

   Ingen.

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

   Ole Pedersen blev genvalgt.

   Dorte Elkjær blev genvalgt.

   

7. Valg af revisor

   Anna Lage blev valgt som revisor og Karen Højmark blev valgt som suppleant.

  

8. Aktiviteter/arrangementer

    HUSK at sætte X i kalenderen den 8. september, da har vi den årlige   

    arbejdsdag. Der kommer invitation senere.

      

9. Evt.

a. Der var forespørgsel om rabatterne ved 40 og 42. efter at vendepladsen er       

   blevet forhøjet. Grundejerforeningen vil se herpå.

b. Der blev snakket om tagrensning og at det ville være en fordel, hvis der var

   flere som bestilte sammen. Man kunne indhente billigere priser.

   Karsten Simonsen står som kontaktperson ( 25137970) ring til ham, hvis I er

   interesseret i at være med.

c. Nogle af beboerne havde tænkt om der evt. skulle laves et fælleshus på vores

   fællesgrund. Der var flere meninger herom. En mente at det er et dyrt projekt.

   En anden mente at vi skulle købe et stort telt til fællesbrug. En tredje mente vi

   skulle undersøge om der var ledige lokaler når campingpladsen nedlægges.       

 

d. Snak om hvordan vi ”gemmer” vores skraldespande. Det største problem er

   at de vælter, og skrald flyder. Der var også beklagelser over udlejningshusene

   og deres affald. Deres skraldespande er ofte ikke store nok, så omkring

   skiftedag flyder der med affald. Er bange for at det tiltrækker rotter.

   Og så pynter det jo heller ikke.