Referat fra bestyrelsesmøde den 08.03.2013

 

 

Tilstede: Niels, Villy, Ole, Dorte og Sussi.

 

Vi startede med at mødes hos Per Hannerup, vi snakkede med Per omkring omlægning af sti ved sommerhusene nr. 18 og 40. Vi ville sikre os, at stien blev sænket af hensyn til de berørte huse og at arbejdet blev færdiggjort med isåning af græs. Villy laver/sender et brev til Per Hannerup med opsummering af det aftalte.

 

 

 

1.     Velkomst ved Villy.

 

2. Orientering/siden sidst.

En grundejer har henvendt sig til Grundejerforeningen vedr. de ubebyggede grunde. Vedkommende synes vi skal opfordre de berørte grundejere til at slå græs på deres grund. Grundejerforeningen kan ikke gå ind i dette, da der ikke er regler herfor.

Grundejerforeningen har haft kontakt fra omkring liggende lodsejere, de opfordrer til at hunde holdes i snor, når de bliver luftet i området. Vi lader beskeden gå videre på generalforsamling.

 

3. Regnskab 2012.

Ole gennemgik regnskabet.  Regnskabet enstemmigt vedtaget.

 

4. Oplæg til budget 2013.

Budget for 2013 indstilles til generalforsamlingen lørdag den 13. april ,

 

5. Opdatering af hjemmesiden.

Niels ville høre, om der var nogen som havde ideer til vores hjemmeside. Evt. nogle fornyelser eller andre ideer. Niels har skrevet om aktiviteter i området.

 


6. Generalforsamling.

Indkaldelse sendes senest den 26. marts og sidste tilmelding den 5. april.

( Niels laver stemmesedler og sørger for, at der laves et link på hjemmesiden  for tilmelding.)

 

Dagsorden:

·        Velkomst.

·        Valg af dirigent. (Forslag Niels)

·        Valg af referent. (Forslag Sussi)

·        Valg af stemmetæller.

·        Formandsberetning.

·        Regnskab, budget.

·        Indkomne forslag.

·        Valg af medlemmer til bestyrelsen (Villy Bredvig, Niels Knudsen og Sussi  

·        Würtz Jensen) modtager genvalg.                                                  

·        Valg af revisor ( Anna Lage ) modtager genvalg.

·        Valg af suppleanter. ( Tage Johannesen og Karsten Boldt.)

·        Aktiviteter/arrangementer.

·        Evt.

 

7. Fastsættelse af arbejdsdag.

Arbejdsdagen i år bliver den 14.september kl.10. Vi spørger Gunhild og Svend Åge om vi må være i deres garage igen.

 

 

8. Skal vi købe en hjertestarter???

Diskussion om indkøb af en hjertestarter til området. Vi har langt til nærmeste, den er på Grætrupvej. Vi undersøger pris? Skal opsættes i carport, så alle kan få fat i den. Vi vil også have den tilmeldt til HJERTESTARTER.DK

 

9. Næste møde?

Konstituering umiddelbart efter generalforsamling.

Næste bestyrelsesmøde den 23. august kl.19 hos Villy.

 

10. Evt.

Ingen punkter.