Referat fra generalforsamling

Lørdag den 13. april 2013

 

 

  1. Velkomst ved Villy Bredvig.

      

  2. Valg af dirigent og referent.

    Carsten Simonsen valgtes til dirigent.

     Sussi Würtz Jensen valgtes til referent.

     Dorthe Simonsen og Herla Boldt valgtes til stemmetællere.

    

  3. Formands beretning om det forløbne år  

2012 har været det man kan kalde et normalt år i Grundejerforeningen Rørbæk Sø. En beskeden byggeaktivitet, en rigtig dejlig forsommer for så at gå temmelig meget over i regn.

Vi har haft normal aktivitets niveau med vedligehold af vejene og en arbejdsdag i september, hvor Gunhild og Svend Åge igen stillede deres garage til rådighed. Tak for det. Som de andre år var det igen en god dag, hvor vi både gjorde lidt gavn og fik tid til lidt hygge.

Vejene trænger til en omgang, Niels Voldby og undertegnede havde sat det i værk med bestilling af grus, fået rigget grej til, endog smurt madpakke, men næste morgen var området dækket af sne, så det blev aflyst. Vi får det gjort engang her i foråret, når

lejligheden byder sig.

I bestyrelsen har vi overvejelse at lave et Sankthans arrangement lørdag aften før Sankthans. Vi har forstået på Per at der ikke bliver flere Sankthans bål i campingplads regi. Vi vil gerne høre, om der er opbakning til det.

Som det er alle bekendt, er campingpladsen ved at blive forandret til sommerhusgrunde, vi er heldige at Per deltager i generalforsamlingen i år og har givet tilsagn om en kort orientering under evt. omkring planen, de forskellige faser og tidshorisonten i projektet.

Vi har fået en henvendelse fra Hans Hauge på vegne af tre lodsejere, at der flere gange har været luftet hunde, uden snor, på deres arealer, vi kan herfra kun beklage og henstille til at reglerne om færdsel med hund på andres ejendom bliver fulgt, det er i alles interesse, vi har gode relationer til vore naboer.

En grundejer har ønsket at ubebyggede grunde skal slåes en gang om året. I lokalplanen står der at ubebyggede grunde skal vedligeholdes, fortolkningen af dette kender vi ikke, men det kunne være en årlig afpudsning. Vi er som grundejerforening ikke myndighed for lokalplanen, men vil gerne henstille til lokalplanens bestemmelse omkring grunde. Vedkommende grundejer foreslog at grundejerforeningen påtog sig opgaven og udgifterne, det har vi i bestyrelsen afvist.

Bestyrelsen har overvejelser om at anskaffe en hjertestarter, den nærmeste er på Grættrupvej i Nørre Snede og det er alt for langt væk.

En udendørs model med døgn tilgængelighed ligger i prisniveauet 15-18 tusinde,

der kan søges om den gennem Tryg Fonden, hvilket vi vil gøre. Vi vil så dernæst håbe, vi aldrig får brug for den.

Sluttelig vil jeg gerne takke grundejerne for 2012, jeres opbakning til foreningen og en tak til bestyrelsen for 2012, det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer.

 

  4. Regnskab, budget og fastsættelse af budget

      Ole gennemgik regnskab for 2012, godkendt.

      Ole gennemgik budget for 2013, vedtaget.

      Kontingent uændret.

     

  5. Indkomne forslag.

     Ingen.

 

 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

     Villy Bredvig blev genvalgt.

       Niels Knudsen blev genvalgt.

       Sussi Würtz Jensen blev genvalgt.

       Karsten Boldt og Tage Johannesen blev genvalgt som suppleanter.

   

7. Valg af revisor

   Anna Lage blev genvalgt.

  

8. Aktiviteter/arrangementer

    HUSK at sætte X i kalenderen den 7. september, da har vi den årlige   

      arbejdsdag. Der kommer invitation senere.

       Som omtalt i formandsberetningen blev der besluttet at lave et Sct. Hans

       arrangement i år, det vil blive lørdag den 22. juni. Herom senere. Se under vores

       hjemmeside.

      

9. Evt.

      Der blev forespurgt om rabatterne ved vendepladsen (40-42) ikke var glemte,

        nej, de var rettet af og skulle være sådan, for at de kunne holde vandet væk fra

        vendepladsen.

       Der blev diskuteret om opsætning af solpaneler, der var både for og imod.

       Ønskede at Grundejerforeningen gik ind i debatten, men den vil ikke blande sig,

       Har ingen bemyndigelse hertil.

       Per Hannerup fortalte, at butikken var lukket ned. Campisterne som bor på cam-

       pingpladsen nu, må blive boende indtil foråret 2014 og der vil mindst gå 5 år

       inden sommerhusgrundene bliver sat til salg.

       Det blev oplyst, at Palle havde opsat automat med fiskeudstyr og en kaffe-

       automat.

       Der blev foreslået fælles bekæmpelse af muldvarper og at Grundejerforeningen

       stod for dette. Dette blev afvist. Er en privat sag.

       Der blev også diskuteret gåsebiller og en snak om, hvordan man bekæmper dem.