Referat fra generalforsamling

Lørdag den 12. april 2014

 

 

  1. Velkomst ved Villy Bredvig.

      

  2. Valg af dirigent og referent.

     Niels Knudsen valgtes til dirigent.

     Sussi Würtz Jensen valgtes til referent.

     Per Hannerup og Tage Johannesen valgtes til stemmetællere.

    

  3. Formandsberetning om det forløbne år  

I 2013 fik vi en ny aktivitet på kalenderen, vi holdt et fælles Sct. Hans arrangement, der var fin tilslutning. Desværre regnede det en del, men Per og Mette stillede et lokale til rådighed, så kaffen kunne drikkes i tørvejr.

Der har også i 2013 været byggeri, et nyt står færdig og et er på vej. Dejligt at området bliver fuldt udbygget.

Vejen ved Rørbækvej var lidt medtaget efter naboens skovfældning, Per Hannerup har jævnet med sin rendegraver.

Vi har henvendt os til naboen med henstilling om at flytte sin postkasse og skraldespand, som var placeret på vores område. Dette er sket.

Der har ikke været så meget sne i år, så der har ikke været brug for snerydning.

Arbejdsdagen i september var rigtig hyggelig og vi fik fældet en del udgåede gyvel, samlet affald, ordnet veje, klippet hegn og som noget nyt grillede vi til frokosten, det var hyggeligt og der var en god stemning.

 

  4. Regnskab, budget og fastsættelse af budget.

      Da Ole var forhindret i at komme til generalforsamling overtog Niels.

      Niels gennemgik regnskab for 2013, godkendt.

      Niels gennemgik budget for 2014, vedtaget.

      Kontingent uændret.

     

  5. Indkomne forslag.

      Der var kommet et brev fra Dorte og Karsten Simonsen vedr. skraldespande.

      Det omhandlede fastgørelse af skraldespande, spandene vælter let og der flyder         

      med affald som ræve og andre dyr roder i.

      Der blev aftalt, at der bliver udsendt et brev til samtlige grundejere om problemet

      og med en opfordring til at finde en løsning herpå. (Brev til berørte husstande)

 

 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

     Ole Pedersen blev genvalgt.

      Bente Kambjerre blev nyvalgt.

 

7. Valg af revisor og suppleanter.

    Anna Lage blev genvalgt.

     Karsten Boldt og Tage Johannesen blev genvalgt som suppleanter.

 

8. Hjertestarter.

    Sidste år søgte vi Trygfonden, men fik afslag pga. mange ansøgere. Vi lagde nu op

    til generalforsamlingen, om vi skulle købe en hjertestarter selv. Der blev stemt om

    dette og alle som var tilstede stemte for at vi købte én selv, så det vil blive sat i værk.

 

9. Aktiviteter/arrangementer

    HUSK at sætte X i kalenderen den 6. september, da har vi den årlige arbejdsdag.

     Der kommer invitation senere.

     Der vil blive afholdt Sct. Hans arrangement lørdag den 21. juni. Herom senere

     inde på vores hjemmeside.  

      

10. Evt.

     Der blev forespurgt om det var muligt at bruge Grundejerforeningens navn ifm.

       leje af shelter ved Ballesbækgård, da man som privatperson ikke kan leje disse.

       Svaret var nej.

 -------------------------------------ooo 000 ooo-------------------------------------------

 Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde den 12.04.2014

 Tilstede: Bente, Villy, Niels og Sussi.

 1.     Velkomst

 2.    Evaluering af generalforsamling

    God dag og god stemning. Var lidt skuffede over fremmødet.

 3.     Konstituering:

    Villy ( Formand )

      Niels ( Næstformand )

      Ole ( Kasserer )

      Sussi ( Sekretær )

  Bente ( ”Blæksprutte” )

4.     Evt.

Intet.